Academische Opleidingsschool

Een academische opleidingsschool, zoals OBS ’t Montferland, heeft een samenwerkingsverband afgesproken tussen opleidingsinstituten en universiteiten, waarbij opleiden, innoveren en onderzoeken op de werkplek centraal staan. Zowel zittende als aanstaande leraren onderzoeken, innoveren en worden op verschillende manieren opgeleid.

Doelstelling is daarbij het verbeteren van de leerresultaten van leerlingen en het bevorderen van de professionele ontwikkeling van de leerkrachten en de opleiders. Deze processen lopen niet naast elkaar maar gaan hand in hand en ze stimuleren elkaar. Net als bij een academisch ziekenhuis worden deze processen uitgevoerd in samenwerking met universiteiten en hogescholen.

Binnen de academische opleidingsschool worden leernetwerken gevormd. Hierin zitten studenten, leerkrachten (van onze school) onderzoekers (van de universiteit) en docenten (van de hogeschool).

1. We zijn nu twee jaar bezig met het leernetwerk: Schrijven kun je leren. Verhalen schrijven is voor veel kinderen een behoorlijke klus. Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten kinderen mooie verhalen kunt laten schrijven. Maar je moet de kinderen goed ondersteunen en werken volgens duidelijke afspraken. Onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld: Welke vaardigheden zijn cruciaal in het leren schrijven van verhalen? Hoe kun je binnen onze school komen tot een leerlijn voor het schrijven van verhalen? Op welke manier kunnen we onze leerlingen tijdens het schrijven stimuleren om zelfsturend en gemotiveerd tot schrijfervaringen te komen?

2. Ook hebben we een leernetwerk Onderzoekend leren. Obs ’t Montferland is vindplaatsschool op het gebied van wetenschap en techniek. We ondervinden of onderzoekend leren of ontwerpend leren binnen de zaakvakken mogelijk is. En de vraag die hierbij wordt gesteld: hoe kunnen leerlingen hun leerproces en leerproduct in kaart brengen en zelf bijsturen?

Prachtige onderwerpen om samen met de kinderen en leerkrachten te realiseren.

De academische opleidingsschool past precies binnen onze visie en missie. We willen uitdagend onderwijs verzorgen en goede kwaliteit garanderen. Uitdagend onderwijs, zodat de kinderen met plezier naar school gaan, zich verwonderen, ervaring opdoen en hun talenten ontdekken.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl