Visie & Missie

Identiteit van onze school

Binnen onze school geven wij gestalte aan de principes van het openbaar onderwijs. Het gaat daarbij om samenwerken, naastenliefde, tolerantie en respect voor elkaar en voor alles wat leeft. Onze doelstelling is om een leerling vanuit de veelzijdige mogelijkheden die het in zich heeft op evenwichtige manier tot ontplooiing te laten komen. De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem waarbij er in eerste instantie instructie wordt gegeven op het gemiddelde niveau van de groep. Alle leerlingen nemen deel aan het onderwijsprogramma waarbij er rekening wordt gehouden met de onderlinge verschillen in niveau. Wij bereiken onze doelstellingen alleen door de gezamenlijke inzet van leerkrachten en leerlingen, gesteund door de betrokkenheid van ouders.

Kernwaarden

De kernbegrippen van OBS ’t Montferland zijn gekoppeld aan de 21ste century skills:

  • Samenwerken
  • Respect
  • Ondernemen
  • Persoonlijke groei
  • Creativiteit
  • Zelfstandigheid
  • Afstemming en zorg
  • Doelgericht
  • Innovatief
  • Onderzoekend en ontdekkend

Samenwerken

Kinderen leren van en met elkaar. Omdat we verschillend zijn kunnen we samen dingen, die we apart niet kunnen. Kinderen leren ervaren dat individuele kwaliteiten waardevol zijn en dat die kunnen worden ingezet voor elkaar. We vinden het daarom belangrijk om naast planmatig zelfstandig werken ook veel aandacht te besteden aan samenwerkend leren. De hal in het centrum van de school is een ontmoetingsplek, waar kinderen kunnen samenwerken. Ook in de groep worden de coöperatieve werkvormen ingezet. Voor zowel kinderen als leerkrachten is het samenwerkend leren binnen onze school een belangrijke kernwaarde. Samenwerken met ouders. Dat geregeld contact met de ouders en verzorgers hierbij van groot belang is, spreekt voor zich. Wij willen deze contacten dan ook niet alleen beperken tot de rapportbesprekingen, inloopavond, afspraakavond en kijkavonden. Betrokkenheid van ouders en verzorgers bij het onderwijs voor hun kind, vormt een waardevolle aanvulling tot een evenwichtige ontwikkeling. Belangrijk daarbij is dat het overleg tussen school en ouders op basis van wederzijds vertrouwen en respect verloopt. Samenwerken met de omgeving. Het onderwijs op ’t Montferland is mede gericht op actief burgerschap en sociale integratie. Regelmatig werken we samen met de ouderen van ’s Heerenberg. Leerlingen komen in contact met deze bevolkingsgroep door samen creatieve workshops te organiseren, zoals boetseren, bloemschikken, voorlezen enz. Het bezoeken van bedrijven en verenigingen (Gilde en sportverenigingen) uit de omgeving zorgen voor een grote sociale betrokkenheid bij de kinderen. De deur staat open voor verenigingen, die gebruik kunnen maken van het schoolgebouw.

Respect

Er heerst een veilig klimaat, een ordelijke omgeving en een goede sfeer door duidelijke regels en afspraken. Het gaat daarbij om samenwerken, naastenliefde, tolerantie en respect voor elkaar en voor alles wat leeft. Respect voor de natuur en alles wat bloeit en groeit is hierbij een belangrijk onderdeel. De regels en afspraken worden door iedereen nageleefd door zowel, leerkrachten, ouders als kinderen.

Persoonlijke groei

Er is veel aandacht voor de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. We streven ernaar de talenten van kinderen te ontdekken en te ontwikkelen door het aanbieden van een rijke leeromgeving. Onze doelstelling is om een leerling vanuit de veelzijdige mogelijkheden die het in zich heeft op evenwichtige manier tot ontplooiing te laten komen. Dit zowel op cognitief als op sociaal- en emotioneel gebied. Deze veelzijdigheid houdt in dat er naast het onderwijs in de kennisvakken, ook wordt gewerkt aan de persoonlijkheidsvorming van een kind. Daarnaast wordt kennis van en begrip voor andere culturen structureel bijgebracht.

Creativiteit

Creatieve werkvormen worden op verschillende manieren aangeboden. Tijdens de lessen streeft de leerkracht naar creatieve verwerkingsvormen.Tijdens het taalatelier vanaf groep 4 kunnen kinderen hun creativiteit laten zien tijdens het schrijven van verhalen. Daarnaast kunnen kinderen vanaf groep 3 hun creativiteit ontplooien in de verschillende workshops, zoals, handenarbeid, schilderen, tekenen, fotografie, koken en drama.

Zelfstandig

De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. Ze maken effectief gebruik van groepsplannen en dag- en weektaken. De kinderen leren zelfstandig te werken. De ochtenden gebruiken we om de vakken taal, lezen en rekenen aandacht te geven. Instructie zijn voor deze vakken effectief en in verschillende niveaus. Een gemiddelde groep heeft drie niveaus, waar binnen de speciale zorg voor kinderen aandacht krijgt. Leerlingen met speciale zorg werken met een individuele leerlijn. Er zijn dus diverse instructiegroepen en verwerkingsopdrachten om te voldoen aan de individuele onderwijsbehoeften van het kind.

Afstemming en zorg

De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem waarbij er in eerste instantie instructie wordt gegeven op het gemiddelde niveau van de groep. Alle leerlingen nemen deel aan het onderwijs- programma waarbij er rekening wordt gehouden met de onderlinge verschillen in niveau. We willen door middel van Handelingsgericht werken nog beter vorm kunnen geven aan passend onderwijs door middel van het hanteren van een heldere structuur. Wij bereiken onze doelstellingen alleen door de gezamenlijke inzet van leerkrachten en leerlingen, gesteund door de betrokkenheid van ouders. De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.

Doelgericht

Instructielessen voor taal, lezen, rekenen en schrijven zijn effectief en doelgericht. De leerkrachten geven duidelijke uitleg van de leerstof. Het proces naar het doel is daarbij erg belangrijk. Zonder een goed proces, zonder persoonlijke aandacht voor het leren van het kind kunnen we onze doelen niet halen. We vragen ons steeds af: wat heeft deze leerling nodig? En hoe kan ik het kind helpen en sturen om deze doelen te bereiken? De doelen van de leerstof worden voor de kinderen zichtbaar gemaakt. De persoonlijke doelen van kinderen staan beschreven in de groepsplannen.

Uitdagend en Innovatief

Uitdagend wordt ons onderwijs door gebruik te maken van nieuwe en moderne methodes die aansluiten bij de zich snel ontwikkelende leefwereld van de kinderen. Hierdoor is ons onderwijs interactief en kunnen we inspelen op de verschillende manieren van leren. De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten.
We leren de kinderen de nieuwe media te gebruiken. We leren hen een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze media te ontwikkelen. Bij creatieve mediawijsheid denken we o.a. aan het maken en bewerken van films en foto’s, programmeren, het maken van games e.d.

Onderzoekend en ontdekkend

Ontdekkend en Onderzoekend leren is een werkvorm die kinderen aanspoort de wereld om zich heen op een actieve manier te onderzoeken en ontdekken. Er wordt hierbij uitgegaan van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Kinderen worden aangemoedigd om de wereld onderzoekend tegemoet te treden en antwoorden te vinden op hun vragen. Binnen onderzoekend leren zijn kinderen, actief bezig met hun leerproces. Ze leren ervaren wat voor hen belangrijk is, ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren deze te benutten. Onderzoekend leren vergroot de kwaliteit van leren, doordat kinderen van en met elkaar leren en de zin van het leren ontdekken.
Tijdens het rekenonderwijs en de wereldverkennende lessen worden onderzoeksvragen gesteld aan leerlingen. Hierdoor leren kinderen na te denken en zelf tot creatieve oplossingen te komen. De kinderen leren zelf ook onderzoeksvragen te stellen. Leerlingen mogen bij het onderzoeken van hun onderzoeksvraag gebruik maken van alle middelen, die in de school voor handen zijn, zoals de laptop, IPad, microscoop, middelen uit de techniekkast enz.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl