Visie & Missie

Identiteit van onze school

Binnen onze school geven wij gestalte aan de principes van het openbaar onderwijs. Het gaat daarbij om samenwerken, naastenliefde, tolerantie en respect voor elkaar en voor alles wat leeft. Onze doelstelling is om een leerling vanuit de veelzijdige mogelijkheden die het in zich heeft op evenwichtige manier tot ontplooiing te laten komen. De school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem waarbij er in eerste instantie instructie wordt gegeven op het gemiddelde niveau van de groep. Alle leerlingen nemen deel aan het onderwijsprogramma waarbij er rekening wordt gehouden met de onderlinge verschillen in niveau. Wij bereiken onze doelstellingen alleen door de gezamenlijke inzet van leerkrachten en leerlingen, gesteund door de betrokkenheid van ouders.

Slogan:  uitdagend onderwijs met een sterke basis! 

 

Misie

Onze school wil een klimaat scheppen waarin kinderen leren (kennis vergaren), en zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief en sociaal gedrag. 

We streven naar een schoolklimaat waarin een leerling zich veilig voelt en tegelijkertijd voldoende bagage meekrijgt om na onze school verder te kunnen met de mogelijkheden die zij/hij in zich heeft. 

 

Kernwaarden 

Respect

Ons onderwijs krijgt vorm vanuit een basishouding van respect voor jezelf, de ander en de omgeving.  

Respect voor de ander betekent dat we oog hebben voor de mogelijkheden van ieder kind en vandaar uit steeds op zoek zijn naar de daaruit voortvloeiende benodigde ondersteuning (zorg) of uitdaging. Aandacht vóór en samenwerking mét ouders en de omgeving zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. 

 

Persoonlijke groei 

We richten ons op de brede ontwikkeling van ieder kind en leerkracht. Dat betekent dat we niet alleen aandacht hebben voor de ontwikkeling van de cognitieve kennis maar ook de ontwikkeling als mens centraal stellen. We willen dat onze leerlingen opgroeien tot zelfstandige, sociale mensen die met een positief zelfbeeld de wereld tegemoet treden. 

 

Zelfstandigheid en eigenaarschap 

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor het eigen leerproces staat aan de basis van de optimale ontwikkeling van kinderen.  

Op ‘t Montferland zijn we gericht op het realiseren van een taakgerichte werksfeer, waarbinnen voor kinderen ruimte is om zelfstandig aan de slag gaan om de gestelde doelen te bereiken. Bij ons aanbod houden we rekening met de verschillende niveaus. Dit is terug te zien in de instructies (3 niveaus) en verwerkingsopdrachten. 

 

Creativiteit

Bij creativiteit zijn we in eerste instantie geneigd om te denken aan de creatieve vakken zoals handvaardigheid, drama, tekenen, muziek, etc. 

Maar creativiteit gaat verder dan alleen deze vakken. Het is bovenal het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en bestaande dingen vanuit een andere invalshoek te bekijken. Creativiteit wordt ontwikkeld door opdrachten waarbij het eindproduct niet vooraf is vastgesteld. 

 

Samenwerken 

Leren doe je samen.  We leren van en met elkaar. Niet alleen kinderen, maar ook leerkrachten en ouders spelen hier een rol in. Zo leren we van elkaars kwaliteiten en zetten we die in voor elkaar. 

Hoe doe we dat? 

Deze pijlers krijgen op allerlei manieren gestalte. U herkent het o.a. in de volgende activiteiten: 

  • De eerste drie weken van het schooljaar staan helemaal in het teken van groepsvorming, omgaan met elkaar, etc. Deze Gouden Weken en de aandacht voor, en de invulling van gesprekken met ouders, leerkracht en kind dragen allemaal bij aan een school waar men elkaar weet te respecteren; 

  • De leerkrachten hebben aandacht voor succeservaringen van de leerlingen en benoemen die ook. Een positief zelfbeeld geeft ruimte om te groeien en je verder te ontwikkelen; 

  • Bij het onderzoekend leren, leren de kinderen hun eigen onderzoeksvragen te formuleren en zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Ze worden uitgedaagd om hun eigecreativiteit te gebruiken om tot oplossingen te komen en een goede presentatie te maken; 

  • De inzet van weektaken en het werken met ik-doelen bevorderen de zelfstandigheid en het eigenaarschap van leerlingen; 

  • Samenwerken krijgt o.a. gestalte bij het tutorlezen waarbij kinderen uit de hogere groepen samen lezen met de kinderen uit o.a. groep 3. Ook de inzet van coöperatieve werkvormen bij de lesinstructies zij helemaal gericht op samenwerken en leren van elkaar. 

 

 

 

 

D

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl