Oudercommissie

Elk schooljaar worden op school weer veel leuke, niet-lesgebonden activiteiten gehouden. Gezien hun drukke lesprogramma, is het voor de leerkrachten niet haalbaar om deze zelf te organiseren. Hulp is dus geboden. En wie kan het team beter hierom vragen dan de ouders/verzorgers. Daarom kent onze school een Oudercommissie (OC) die wordt gevormd door een groep enthousiaste ouders. De OC ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van activiteiten en is geen inspraakorgaan. Die rol is weggelegd voor de medezeggenschapsraad (MR).Wel kan de OC het team en de MR adviseren betreffende schoolzaken en er eventueel vragen over stellen. Naast de ouders is ook het schoolteam vertegenwoordigd in de OC. Twee vaste leerkrachten komen elke maand voor overleg met de ouders samen.

De OC is een Vereniging, ingeschreven als “stichting” bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor heeft de OC een eigen geldstroom en wordt de ouderbijdrage uitsluitend besteed aan activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden. Gedurende het hele schooljaar staan er leuke dingen gepland die door de OC uitgevoerd worden.

Denkend hierbij aan:

  • de kerstviering met buiten een gezellig hapje en drankje voor de ouders,
  • de bouwgroep carnaval zorgt voor een prachtig versierde school met carnaval,
  • het carnavalsfeest voor alle kinderen,
  • een lekker ontbijt met Pasen, de jongste kinderen zoeken paaseieren,
  • het eindejaarsfeest groep 8,
  • sinterklaasviering,
  • sport- en speldagen,
  • de avondvierdaagse Stokkum

De OC ondersteunt het team door financieel te helpen of met organisatie, boodschappen en hulp bij de uitvoering. De cadeautjes voor Sinterklaas werden bijvoorbeeld in het verleden geheel betaald door het Sinterklaascomité, sinds een aantal jaren echter betaalt de OC daar een groot gedeelte van.
De OC-leden bereiden de activiteiten voor, maar voor het welslagen is de hulp van andere ouders hard nodig. Geef u dus op als hulpouder!

Ouderbijdrage

Onderwijs in Nederland is gratis, maar zonder financiële bijdrage zijn de leuke activiteiten voor de kinderen op school niet mogelijk. Van de ouders wordt dan ook ter bekostiging een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De informatie over de betaling ontvangen de ouders via de mail. Dit bedrag komt helemaal ten goede aan de activiteiten en wordt dus niet gebruikt voor leermiddelen. Gelukkig is de vrijwillige ouderbijdrage voor de meeste ouders betaalbaar, voor sommigen echter niet. Bij de gemeente kunt u dan hiervoor een vergoeding vragen. Naast de vrijwillige ouderbijdrage wordt de ouders ook om een eigen bijdrage voor het schoolreisje en schoolkamp gevraagd. Die geldstroom loopt niet via de OC, maar gaat via de school.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt er een jaarvergadering georganiseerd. Samen met het team kiezen we een thema, waarvoor een spreker gevraagd wordt. Ook worden dan het financieel–en secretarieel jaarrapport van de OC gepresenteerd. U kunt er dan vragen over stellen.
Als u meer wilt weten over de OC, spreek dan één van de leden aan of mail de leden. De mailadressen zijn te vinden bij de lokalen van groepen van uw kind.

Wat doet de Oudercommissie

De Oudercommissie is een officiële vertegenwoordiging van de ouders naar de school toe. Feitelijk is de Oudercommissie een gemotiveerde groep actieve en enthousiaste ouders van de kinderen. De ouderraad is een groep actieve en betrokken ouders die zich samen met het team inzet voor de school.
We helpen het schoolteam bij het organiseren en plannen bij een diversiteit aan vieringen, feestjes, (sport-)evenementen en uitstapjes.
Vanuit verschillende werkgroepen coördineren één of meerdere teamleden samen met een aantal Oudercommissieleden deze festiviteiten en activiteiten.

foto van 2 of 3 activiteiten die nu in het archief staan.

Een andere verantwoordelijkheid, die we op ons nemen, is het verfraaien van de school. Zo versieren we de centrale hal en/of de gangen (meestal met hulpouders) als er een festiviteit of thema gepland staat.

Vergaderingen

De ouderraad vergadert ca. 10 keer per jaar. Daarbij zijn ook 2 vaste leerkrachten aanwezig.
Voor elke vergadering worden een agenda en het verslag van de voorgaande vergadering rondgestuurd.
De leden van de oudercommissie zijn:

Karin Reinhoud-Hulsman Voorzitter
Mariska Sparreboom Secretaris
Wanda Römer-Schuurman Penningmeester
Andrea Cremer-Albrecht Penningmeester
Margot Hendriksen Leerkracht
Marlies Peijnenburg Leerkracht
Imke Hammerman
Dorien ten Oever
Svetlana Dukkel
Jessica Meulemen
Maaike Aaldering
Larissa de Ruiter
Mascha Thuis-Reessink
Fabiola te Winkel
Ellen Witt-Gerritsen

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl